0

ELEKTRICKÉ SYSTÉMY

PRIEMYSELNÉ INŠTALÁCIE


  • VN 22 kV prípojka vrátane VN rozvodne
  • dodávka transformačných staníc s hlavnými NN rozvádzačmi
  • vnútroareálové NN rozvody, podružné NN rozvodne
  • systémy osvetlenia, NN rozvodov
  • technologické silnoprúdové a SRTP inštalácie
  • zemniace siete a systémy ochranného pospájania
  • staveniskové rozvádzače a rozvody
  • výroba NN rozvádzačov

CWF © 2011